CD74 (Català)

El CMH II es sintetitza en el reticle endoplasmàtic en brut i està associat amb un fragment anomenat “cadena invariant” (LI, un trimer). El fragment Li (també anomenat CD 74, per tant) fa possible facilitar i regular l’exportació de la CMH II de la RER a Vesícules. Li té una seqüència d’adreçament de senyal a endosomes. Li llavors es fonen amb un endosoma que conté proteïnes de l’antigen degradat després de la fagocitosi. Li, fins aleshores adjuntes a la CMH II, només es va reunir, es dissocia d’aquesta última gràcies a una divisió mediada per la catepsina S (o cathepsina L en el cas de certes cèl·lules epitelials de l’escorça de la farigela), deixant només un petit fragment, el clip, que bloqueja l’adhesió del pèptid fins que HLA-DM s’adjunta a CMH II. El clip s’allibera i el CMH II ara estable i complet pot finalment ser encaminat a la superfície de la membrana (membrana plasmàtica) per expressar-se per la CPA.

El CD 74 s’expressa per les cèl·lules B, monòcits i macròfags, de forma segura (és a dir, tots els tipus cel·lulars que expressen CMH II. Hi ha diferents variants de CD 74 de 33, 35, 41 i 43 kDA, derivades del mateix gen per splicing alternatiu.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *