Comunicació Porfirínics Catalitzadors: una eina per a la preparació de catalitzadors de models metabòlits: una eina per a la preparació de models de metabòlits

Els complexos porfítínics de manganès constitueixen catalitzadors biomimètics que per la seva analogia estructural amb el lloc actiu dels enzims P-450 citocromo, es pot utilitzar per obtenir models sintètics de metabòlits de substàncies terapèutiques. El MN (TDCPP) CL, una porfirina de segona generació, ha estat prou robusta per permetre un ús preparatiu en presència de peròxid d’hidrogen i imidazol. Amb aquesta finalitat, la millora de la reacció d’oxidació dels substrats es va obtenir preservant el cocatalitzador i el catalitzador per l’addició d’àcid fòrmic al medi de reacció. S’ha demostrat que l’addició d’àcid també va tenir un paper actiu en el procés d’oxidació. Un cop optimitzat, aquest sistema s’ha utilitzat per oxidar els dos enantiòmers de metiloctalona, un intermedi quiral clau en la síntesi de terpenoides i esteroides. L’eficàcia d’aquest camí per a la preparació de síntesi quirals oxidades ha estat millor que l’aplicació de mètodes biològics ex vivo.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *