Lotus Capital (Català)

25 de novembre 2020 – Vendes i eliminacions
N ° RCS: 799 885 744 RCS AIX-EN -Provència
Denominació: Lotus Capital Forma jurídica: societat de responsabilitat limitada
Acrònim: Lc Capital: 2000.00 EUR (Mínim variable Capital: 2000.00EUR) Adreça: Ruta des de Césarde Els arbustos verds 13480 Cabriès
Oposicions:

art. L.236-14 del Codi Comercial

Comentaris: Opinió de fusió 1. Sarl Lotus Capital i el SAS IMAGIM, SUS designat, establert el 19 de novembre de 2020, per subexticitat privada a Cabriages, un projecte de tractat de Fusion 2. En aquest projecte, el Lotus Capital Sarl proporcionaria com una fusió d’absorció a l’Imagim SAS, tots els actius i passius que constitueixen el patrimoni de capital del Lotus, sense excepció ni reserva, inclosos els actius i passius derivats de les operacions que ho faran Es farà fins a la data de finalització de la fusió, la universalitat del patrimoni de la capital del Lotus a ser transferit a imagim en l’estat on serà en la data de finalització de la fusió. 3. Els comptes del Lotus Capital Sarl i de l’Imagim SAS, que s’utilitzen per establir les condicions de l’operació són les resultants d’una situació comptable adoptada a 31/10/2020. 4. Les empreses que participen en la fusió en un control separat, les contribucions de l’empresa absorbida es valoraran al seu valor real al 31/10/2020, d’acord amb els requisits comptables establerts als articles 710-1 s. Des del pla general de comptabilitat resultant de la regulació del 2014-03 en el curs de l’aprovació, adoptada segons el mètode definit en el projecte de tractat de fusió. L’avaluació realitzada sobre la base d’aquests valors reals resulta en un valor d’actius iguals a 109 EUR 777 i els passius de passius iguals a 5,15 €, o un actiu net realitzat igual a 104.662 euros. La paritat de fusió, arrestada segons el mètode definit en el projecte de tractat de fusió, seria 8 accions del Lotus Capital Sarl per a 10 accions de la Imagim SAS. 5. En compensació i representació de la fusió de la contribució realitzada pel Lotus Capital, Imagim procedirà a un augment del seu capital social de 2500 euros, mitjançant la creació de 2500 noves accions amb un valor nominal d’1 euro cadascun, totalment alliberat, directament atribuïda a l’única parella de la companyia absorbida per l’aplicació de la paritat de canvi. La diferència entre l’import dels actius nets aportats pel Lotus Capital i l’import de l’ampliació de capital, igual a 102.162 €, constituirà una primera prima sobre els passius de l’avaluació imagim sobre la qual els drets de tots els accionistes antics i nous. 6. El projecte de fusió es va establir sota la condició suspensiva de l’aprovació de les extraordinàries reunions generals de les dues empreses que participaven en la fusió. La realització d’aquestes condicions suspensives serà prou establerta, vis-a-vis qualsevol persona, mitjançant el lliurament d’una còpia o extracte certificat segons les actes de les assemblees generals de les empreses absorbides i absorbents, signades pel seu representant legal, observant La realització de les condicions suspensives (o si cal l’abandonament), i la realització definitiva de la fusió. 7. La fusió es durà a terme legalment al final de l’última de les assemblees generals per decidir l’aprovació de la fusió. No obstant això, tindrà impostos eficaçment retroactivament el 01/11/2020. El Lotus Capital seria dissolt de Dret, sense liquidació, i Imagim serà subrogat purament i simplement en general en tots els drets, accions, obligacions i compromisos de Lotus Capital, a la data de realització final de la fusió. 8. D’acord amb l’article 236-6 del Codi Comercial Francès, el projecte de fusió es va dipositar al Registre del Tribunal Comercial d’Aix en Provence en nom de les dues empreses el 23/11/2020. Els creditors de les empreses que participen en l’operació de fusió, el deute del qual és abans de la data de publicació d’aquest avís, pot oposar-se a la fusió dins dels trenta dies des de la publicació d’aquest avís. Per opinió, el president de la SAS Imagim el president del Lotus Capital Sarl
Bodacc A N ° 20200229 de 25 de novembre 2020

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *